Ves al contingut. | Salta a la navegació

Organització i RRHH

Sou a: Inici / Seccions / Organització i RRHH / Informació d'Interès

Informació d'Interès

Com puc saber quines places ofereix l'Ajuntament?

Anualment l'Ajuntament publica l'oferta pública d'ocupació, en què es recullen totes les places que s'aniran cobrint al llarg de l'any, especificant-ne les característiques generals i la forma d'accedir-hi. Aquesta informació es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) i al web municipal.

Quan i com he de presentar la sol·licitud? 

Al llarg de l'any, van convocant-se les places recollides a l'oferta pública. Per a cada plaça, s'aproven unes bases, que són la norma que regeix el procés de selecció, i que es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de l'OIAC i al web municipal. És molt important fer una lectura acurada de les bases, atès que especifiquen els requisits que cal complir per presentar-se a la convocatòria, la documentació que cal presentar, les proves que s'hauran de superar, etc. 
Quan surt publicada la convocatòria al DOGC, s'obre el termini de presentació d'instàncies (de 20 dies naturals). Els terminis de presentació d'instàncies es poden consultar al tauler d'edictes de l'OIAC i al web municipal. 

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC). També es podran presentar en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin a les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades. 

On puc trobar el model de sol·licitud? 

La sol·licitud en suport paper es troba disponible a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC). 
També podeu trobar el model de sol·licitud al web municipal 
  OIAC  

Cal pagar drets d'examen?
 

Si, el pagament dels drets d' examen són els que figuren en l'ordenança fiscal núm. 8 anomenada "Taxa per realització de serveis de competència local" de l'any en curs, es podrà fer efectiu directament a la OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana) situada als baixos de l'Ajuntament, o per transferència bancària en el c/c 2100 0157 83 0200015293 indicant el concepte de drets d'exàmen, el Nom i Cognoms de la persona interessada i el número de referència del procés selectiu. 
Si el sol·licitant acredita uns ingressos inferiors al 150% de salari mínim interprofessional, quedarà exempt del pagament de la taxa. 

Com acredito el meu nivell de català? 

Per acreditar els coneixements de llengua catalana, cal presentar el certificat corresponent al nivell establert a les bases de la convocatòria, emès per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, pel centre en el qual vas cursar els teus estudis, o un certificat equivalent o superior, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora:

    , de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. 
   Decret 161/ 2002 , d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. 

Podeu trobar més informació en relació als nivells de titulació corresponents als coneixements de llengua catalana a l'Oficina de català

Com puc saber si m'han admès al procés de selecció? 

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Presidència de la Corporació, en el termini màxim d'un mes, dictarà resolució aprovant la llista provisional dels/de les aspirants admesos/ses i exclosos/ses, amb indicació dels motius d'exclusió. 
Aquest decret es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'edictes de l'OIAC i al web municipal. Caldrà que el consulteu per qualsevol d'aquests mitjans, atès que no es notificarà personalment a les persones aspirants. 

Quin dia seran les proves i quan sabré els resultats? 

En la mateixa resolució en la qual s'aprova la llista d'admesos i exclosos es determinarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves i l'ordre d'actuació dels /de les aspirants, així com la designació dels membres del tribunal. Cal assistir a les proves amb el DNI o el document oficial acreditatiu de la teva identitat. 
Els resultats de les proves es donen habitualment el mateix dia i es publiquen també al tauler d'edictes de l'OIAC. En cas que no es puguin donar el mateix dia, el Tribunal farà saber als aspirants on es faran públics els resultats. 

Què he de fer si he estat admès però no em presentaré a les proves? 

En cas que no vulguis o no puguis presentar-te a la proves no cal fer res. Aquells aspirants que no es presenten la data de les proves ja queden eliminats del procés de selecció.

Existeix una borsa de treball per cobrir vacants de caràcter temporal a l'ajuntament? 

Les bases que regeixen els processos de selecció de personal laboral fix o de funcionariat de carrera de l'Ajuntament de Lloret de Mar determinen, per aquelles places que es considera convenient, que les persones aspirants que superin el procés de selecció, però no hagin obtingut plaça (per haver-hi més persones aprovades que places convocades), passaran a formar part d'una borsa de treball per cobrir possibles interinatges o contractes temporals.