Ves al contingut. | Salta a la navegació

Oficina Local d'Habitatge

Sou a: Inici / Seccions / Oficina Local d'Habitatge / Registre de sol•licitants d’Habitatge de Protecció Oficial

Registre de sol•licitants d’Habitatge de Protecció Oficial

El Registre de Sol·licitants HPO és l’eina en què tots els ciutadans i ciutadanes s’han d’inscriure per tal d’optar a un habitatge amb protecció oficial.

El Registre de Sol·licitants, previst en la Llei del dret a l’habitatge, té com a finalitat:

 •  Facilitar els processos d’adjudicació i de transmissió d’habitatges protegits.
 •  Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 •  Informar sobre la necessitat real d’habitatge a cada municipi.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en la normativa.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l’inici del procediment d’adjudicació en qüestió.

La inscripció en el Registre té una vigència d'un any.

Qui el pot demanar:

Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Es pot inscriure qui vulgui accedir a un habitatge amb protecció oficial i compleixi els requisits que estableix la normativa vigent. La inscripció es pot fer individualment o per a més d’una persona, quan formin una unitat de convivència.

La unitat de convivència està formada per totes les persones que conviuran a l’habitatge que es demana.

Com a sol·licitant, hi figurarà només un dels membres de la unitat de convivència, que exercirà de representant de la resta, tot i que els altres membres constaran també en la sol·licitud.

Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/pagina.jsp?idPagina=11

Requisits dels sol·licitants:
 • Ser major d’edat o estar emancipat.
 • Residir i estar empadronat a Lloret de Mar. En cas d’unitats de convivència, tots els membres majors d’edat o que estiguin emancipats han de complir aquest requisit.
 • No superar el límit d’ingressos màxims que estableix la normativa. Els ingressos per a tota la unitat de convivència, ponderats en funció del nombre de membres de la unitat, han de ser inferiors a 6,08 vegades l’IRSC.*
 • Les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat adjudicatàries d’un habitatge amb protecció oficial en règim de lloguer també es poden inscriure en el Registre com a sol·licitants d’un habitatge en qualsevol altra modalitat.
 • Tenir necessitat d’habitatge.

* IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Aquest paràmetre canvia segons el nombre de membres de la unitat de convivència i de la zona on es troba ubicat l’habitatge. Podeu consultar les taules al següent enllaç: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-per-accedir-a-un-habitatge-protegit/

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l’any.

No es té en compte l’antiguitat ni l’ordre d’inscripció a l’hora d’adjudicar habitatges. Així doncs, la sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment mitjançant els canals esmentats anteriorment.

La inscripció no comporta cap dret, només l’opció de poder participar en el procediment d’adjudicació d’habitatges protegits. La inscripció té una durada d’un any.

Canals de tramitació:

Us podeu inscriure mitjançant:

 1. La pàgina web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya:  www.registresolicitants.cat
 2. L’Ajuntament de Lloret de Mar

Presencial 

A l’Oficina Local d’Habitatge
C/ Camí de l’Àngel, 11 de Lloret de Mar
Tel.: 972.36.65.21.
A/e:  habitatge@lloret.cat 

AVÍS! A causa de la situació derivada per la COVID-19, aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.
--> Demanar Cita Previa

Telemàtic 

Les sol·licituds s’hauran de presentar via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el següent enllaç: https://tramits.lloret.org/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca    En cas de dubte durant la presentació de sol·licituds, els interessats poden trucar al telèfon de suport electrònic 930267225, en horari de 8 a 20 hores.

Termini de resolució de la petició:

El termini de resolució és de 3 mesos a comptar des de la data de sol·licitud. Un cop comprovat el compliment dels requisits exigits, s’envia a la persona sol·licitant la notificació de la resolució d’acceptació o de desestimació de la inscripció en el Registre de Sol·licitants.

Dades i documents:

La documentació necessària és la següent:

 Membres majors de 18 anys de la unitat de convivència

 • Vida Laboral
 • Declaració de renda complerta de l’any fiscal anterior (IRPF)

          En cas de no haver de presentar la declaració de la renda, cal presentar :

  • Certificat d’ingressos i retencions a compte d’IRPF corresponents a l’any fiscal anterior emesos per l’empresa/es en els períodes en què s’hagi treballat
  • Si ha estat a l’atur, certificat del SEPE indicant el total d’ingressos de l’any anterior.
  • Pensionistes: certificat de la pensió percebuda de l’any anterior, indicant el seu import.

 Altres certificats i dades acreditatives de circumstàncies personals

 • Certificat de discapacitat física, psíquica, incapacitat, situacions de violència de gènere i, en general, minusvalideses o altre tipus de circumstàncies que determinin el tipus d’habitatge.
 • En cas de separació o divorci, conveni regulador i sentència.
 • Acreditació de carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent.

En les sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges Protegits dels afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, s’haurà d’adjuntar el següent document. http://www.registresolicitants.cat/files/Comunicacio%20RSHPO.pdf

Més informació, requisits i tràmit: http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/02_Sghp.jsp