Ves al contingut. | Salta a la navegació

Oficina Local d'Habitatge

Sou a: Inici / Seccions / Oficina Local d'Habitatge / Ajuts i subvencions / Bono Lloguer Jove i Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, per impulsar l'accés de les persones joves a l'habitatge de lloguer

Bono Lloguer Jove i Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, per impulsar l'accés de les persones joves a l'habitatge de lloguer

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les Subvencions Bo de Lloguer Jove corresponent a l'any 2022. 

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. Les sol·licituds presentades fora d'aquest termini seran denegades.

Requisits dels sol·licitants:

 1. Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, inclosa l'edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l'ajut.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. Estar empadronat/da a l’habitatge o habitació arrendada o cedida.
 4. Ingressos: Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022.
 5. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció.
  En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 6. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per un habitatge superior a 650€/mes o per una habitació superior a 350€/mes.
 1. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 2. Fer el pagament de l’habitatge/habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 3. No incórrer en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 4. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 5. No tenir cap vincle de parentiu, ni ser  sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.
 1.  No ser propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

Informació del tràmit:

Com es pot tramitar?

TELEMÀTICAMENT à prioritari

Recomanacions per a la tramitació telemàtica:

 1. Per obtenir l’IdCat Mòbil: https://idcatmobil.seu.cat/
 2. Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç. Per tràmitar la idCAT mòbil podeu veure aquest vídeo.
 3. Per consultar la referència cadastral: https://www1.sedecatastro.gob.es/cycbieninmueble/ovcbusqueda.aspx
  1. Perquè una sol·licitud sigui vàlida caldrà que estigui completa.
  2. Cal tenir cada document en un sol arxiu en PDF amb totes les pàgines. 

PRESENCIALMENT:

 • NOMÉS s’atendrà a l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar amb cita prèvia a través del següent enllaç cita prèvia  Cites limitades!

El dia de la cita caldrà portar la sol·licitud omplerta i la documentació acreditativa original,  grapes i en bon estat (no arrugats i que el contingut es pugui llegir bé).

Documentació a presenta:

 1. Sol.licitud omplerta i signada  (ß  descarregar)
 2. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte o document equivalent on s'ha d'ingressar la subvenció SIGNAT I SEGELLAT PER L’ENTITAT BANCÀRIA. ( ß descarregar)
 3. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 4. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 5. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. (*)
  • Els sol·licitants que hagin començat a treballar l’any 2021, hauran d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’exercici 2021. També cal que presentin una declaració responsable en la que constin tots els ingressos percebuts aquell exercici.
  • En el supòsit que la persona sol·licitant hagi començat a treballar  a l’any 2022  haurà d’aportar una Declaració responsable d’ingressos percebuts (ß descarregar) en la que hi constin els ingressos previstos, el contracte de treball signat amb una duració prevista de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud, i  totes les  nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.
 6. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència (*)
 7. Llibre de família, si s'escau.
 8. El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 9. Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 10. Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) (*)

(*) En cas que l'Administració pugui fer la consulta i la persona sol·licitant ho autoritzi, no caldrà aportar-ne la documentació.