Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Enllaços: arxius comarques gironines

Enllaços a webs d'arxius de les comarques gironines

L'Arxiu Històric de Girona té els seus orígens en l'Archivo Histórico Provincial, creat l'any 1952, el qual compartí durant molts anys personal i espai amb la Biblioteca Provincial. L'any 1981 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumí la gestió del centre, mentre que la titularitat restà en mans del Ministerio de Educación y Cultura.

Principals fons vinculats a Lloret de Mar
Protocols notarials de Lloret, de 1395 a 1797 (116 volums)

arxiubisbatArxiu Diocesà i Arxiu Capitular de Bisbat de Girona

El nucli fonamental de l'Arxiu Diocesà està format per l'arxiu episcopal i de la cúria, que conté els documents del domini senyorial del bisbe de Girona i els documents del govern eclesiàstic de la diòcesi. Aquests aporten moltes dades històriques referents a l'aspecte socioreligiós i cultural. Així mateix, s'hi conserven també els documents de diverses institucions religioses, i la documentació de més de 100 anys de més del 95% de les parròquies del bisbat. 
Principals fons vinculats a Lloret de Mar
A l'arxiu de la Catedral de Girona hi ha 35 lligalls d'abundosa documentació sobre la Pabordia del mes de Novembre - de Lloret de Mar. Aquesta conserva un important fons documental que s'inicia a mitjans segle XI è. i arriba fins al segle XVIII è., permetent configurar una panoràmica molt complerta de la història de la vila de Lloret.  Cal destacar l'arxiu parroquial de Sant Romà que conté els llibres sagramentals. 
  
Per a més informació vegeu els articles:

El Fons de la Pabordioa de Lloret a la Catedral de Girona, de Mn. Gabriel Roura.

arxiudiputacioArxiu de la Diputació de Girona

El servei té assignades les competències legals establertes en matèria d'arxius i gestió documental que corresponen a la Diputació com a corporació pública de caràcter territorial que gestiona els interessos econòmics i administratius de les comarques gironines.

Gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història fins a l'actualitat, i la posa a disposició del públic. La documentació generada per la Diputació i els seus organismes autònoms en el període 1822 al 1950 es conserva a l'Arxiu Històric de Girona. A partir de 1950 fins avui en dia es troba a l'Arxiu Administratiu que es troba a la seu de la Diputació de Girona. 
 
Principals fons vinculats a Lloret de Mar
El centre de la Imatge de la Diputaciód e Girona (INSPAI) gestiona més d'un milió d'imatges de les comarques gironines. D'entra els diversos dfons de fotògrafs, cal destacar el d'en Pablito i la col·lecció d'Emili Massanas.

Consulteu el fons d'imatges a INSPAI. Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

logoarxiugironaArxiu Municipal de Girona

L'Arxiu Municipal de Girona es constitueix a partir de la documentació generada per l'Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència, en el marc de les activitats que li són pròpies. El configuren dues grans seccions, en funció de l'antiguitat de la documentació:

  • L'Arxiu Administratiu, que desenvolupa també el sistema de gestió documental de l'Ajuntament, acull i gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d'utilitat directa tant per a l'administració municipal com per garantir els drets de la ciutadania.
  • L'Arxiu Històric, acull i gestiona els documents (a partir fonamentalment del segle XIV) que, prèvia avaluació i selecció, han estat conservats per tal de deixar constància i testimoni de l'actuació municipal. Custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la ciutat de Girona. L'equipament actual fou inaugurat el 1986 i, uns anys més tard, 1992, la seva sala de consulta.
 La diversitat de documentació custodiada abraça tots els tipus de documents: textuals, fotogràfics, en pel·lícula; plànols i mapes, cartells i documents gràfics i, també, documents sonors. Els documents en imatge són gestionats pel CRDI, òrgan creat el 1997 amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic de la ciutat de Girona.

Torna a Enllaços d'arxius i recursos arxivístics