Ves al contingut. | Salta a la navegació

Comerç

Sou a: Inici / Seccions / Comerç / Ordenances Comercials / Horari de tancament

Horari de tancament

ATENCIÓ

Informació Horari Comercial Resolució SLT/2048/2021 Covid19

Us informem, als efectes oportuns, que vista la resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, l’horari d’obertura del establiments comercials seguirà essent d’entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, i tindrà vigència fins a les 00.00 hores del dia 12 de juliol de 2021.

Horari general tancament

Acord de Junta de Govern Local amb data del 24/03/2005

Aprovació de l'obligatorietat de tancament a les 22.00 hores dels establiments comercials de tot el terme municipal durant el període en què Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic.

12.01- Atès que Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic de l'1 de gener al 31 d'octubre de cada any, d'acord amb la Resolució del Director General de Comerç de la Generalitat a data 5 de setembre de 1996.

Atès que, si bé l'article 2.1 d) de la Llei catalana 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, estableix que els establiments comercials situats en municipis turístics estan exclosos del compliment de l'horari general fixat en l'article 1 de l'esmentada Llei, per altra banda, l'article 2.4 de la mateixa Llei disposa que els ajuntaments, per raons d'ordre públic, poden acordar l'obligatorietat de tancament en horari nocturn d'establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de l'horari general establertes en el citat article 2.1.

Vist l'informe emès per l'Inspector en Cap de la Policia Local en data 18/03/2005, mitjançant el qual proposa a l'òrgan municipal competent que s'adopti la mesura d'obligatorietat de tancament en horari nocturn, atès que considera que és una mesura necessària per fer front als problemes d'ordre públic existents.

Vist l'informe emès en data 23/03/2004 per les persones que conformen la comissió tecnicoexecutiva entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lloret, creada amb la finalitat de proposar mesures per millorar la qualitat turística del municipi i per evitar la conflictivitat a la via pública, en el qual s'exposa que la possibilitat de fer ús de l'article 2.4 de la Llei 8/2004 en el sentit d'aprovar el tancament dels establiments comercials en horari nocturn és una de les mesures que s'estan estudiant per proposar-ne la implantació.

Atès que des de la regidoria de comerç s'han mantingut converses amb l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar amb la finalitat de proposar l'adopció d'aquesta mesura, i, en aquest sentit, la Junta General de l'esmentada associació, reunida en sessió de 16 de març de 2005, es va pronunciar, a petició del regidor, sobre la preferència pel que feia a la determinació de l'horari de tancament, i va proposar que aquesta mesura s'establís a les 22.00 hores.

Atès que, com a conseqüència d'això exposat es considera convenient fer ús de la facultat prevista en l'article 2.4 de la Llei i fixar, per raons d'ordre públic, l'obligatorietat de tancament en horari nocturn dels establiments comercials a les 22.00 hores durant el període en què Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic, és a dir, del dia 1 de gener al dia 31 d'octubre de cada any, amb excepció de la venda de combustibles i carburants i de les farmàcies, per tractar-se de productes de necessitat bàsica.

La Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar, per raons d'ordre públic i d'acord amb allò establert a l'article 2.4 en relació amb l'article 2.1d) de la Llei 8/2004, que durant el període en què Lloret de Mar disposi de la qualificació de municipi turístic (d'1 de gener a 31 d'octubre de cada any) l'horari de tancament dels establiments comercials de tot el terme municipal serà a les 22.00 hores, amb excepció dels supòsits establerts a les lletres c) i f) de l'esmentat article 2.4, és a dir, la venda de combustibles i carburants i les farmàcies.

SEGON.- Aprovar que l'entrada en vigor d'aquest acord serà a partir del dia 1 d'abril de 2005.

TERCER.- Comunicar aquest acord, d'acord amb allò establert a l'article 2.4 i a la disposició addicional quarta de la Llei 8/2004, al Consell Assessor de la Generalitat en matèria de Comerç i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i efectes escaients.

QUART.- Notificar aquest acord i donar-ne la màxima difusió possible en els mitjans de comunicació locals, al web municipal, així com a l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar.

CINQUÉ.- Donar compte d'aquest acord al Ple en la primera sessió que se celebri.

Horari tancament juliol i agost

Que la Junta de Govern Local, en sessió ORDINARIA celebrada el dia 06/05/2013 prengué el següent acord: 
REF EXP.: G112013000238 - DIVERSOS SSJJ 15/13 
La Junta de Govern Local, en sessió de 24/03/2005, va prendre el següent acord: 

"Atès que Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic del 1 de gener al 31 d'octubre de cada any, d'acord amb la Resolució del Director General de Comerç de la Generalitat de data 5 de setembre de 1.996. 

Atès que, si bé l'article 2.1 d) de la Llei catalana 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, estableix que els establiments comercials situats en municipis turístics estan exclosos del compliment de l'horari general fixat en l'article 1 de l'esmentada llei, per altra banda, l'article 2.4 de la mateixa llei disposa que els ajuntaments, per raons d'ordre públic, poden acordar l'obligatorietat de tancament en horari nocturn d'establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de l'horari general establertes en el citat article 2.1. 

Vist l'informe emès per l'Inspector en Cap de la Policia Local en data 18/03/2005, mitjançant el qual proposa a l'òrgan municipal competent que s'adopti la mesura d'obligatorietat de tancament en horari nocturn, atès que considera que és una mesura necessària per fer front als problemes d'ordre públic existents. 

Vist l'informe emès en data 23/03/2004 per les persones que conformen la comissió tècnica-executiva entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lloret, creada amb la finalitat de proposar mesures per millorar la qualitat turística del municipi i per evitar la conflictivitat a la via pública, en el qual s'exposa que la possibilitat de fer ús de l'article 2.4 de la Llei 8/2004 en el sentit d'aprovar el tancament dels establiments comercials en horari nocturn és una de les mesures que s'estan estudiant per a proposar-ne la implantació. 
Atès que des de la regidoria de comerç s'han mantingut converses amb l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar amb la finalitat de proposar l'adopció d'aquesta mesura, i, en aquest sentit, la Junta General de l'esmentada associació, reunida en sessió de 16 de març de 2005, es va pronunciar, a petició del regidor, sobre la preferència pel que feia a la determinació de l'horari de tancament, proposant que aquest s'establís a les 22 hores. 
Atès que, com a conseqüència d'això exposat es considera convenient fer ús de la facultat prevista en l'article 2.4 de la Llei i fixar, per raons d'ordre públic, l'obligatorietat de tancament en horari nocturn dels establiments comercials a les 22 hores durant el període en que Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic, és a dir, del dia 1 de gener al dia 31 d'octubre de cada any, amb excepció de la venda de combustibles i carburants i de les farmàcies per tractar-se de productes de necessitat bàsica. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar, per raons d'ordre públic i d'acord amb allò establert a l'article 2.4 en relació amb l'article 2.1d) de la Llei 8/2004, que durant el període en que Lloret de Mar disposi de la qualificació de municipi turístic (de 1 de gener a 31 d'octubre de cada any) l'horari de tancament dels establiments comercials de tot el terme municipal serà a les 22 hores, amb excepció dels supòsits establerts a les lletres c) i f) de l'esmentat article 2.4, és a dir, la venda de combustibles i carburants i les farmàcies. 

SEGON.- Aprovar que l'entrada en vigor d'aquest acord serà a partir del dia 1 d'abril de 2005. 

TERCER.- Comunicar aquest acord, d'acord amb allò establert a l'article 2.3 a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i efectes escaients. 

QUART.- Notificar aquest acord i donar-ne la màxima difusió possible en els mitjans de comunicació locals, a la web municipal, així com a l'Associació de Comerciants de Lloret de Mar. 

CINQUÉ.- Donar compte d'aquest acord al Ple en la primera sessió que se celebri". 

Com a conseqüència d'aquest acord, el Director General de Comerç va dictar resolució en data 2 de juny de 2005, a través de la qual, i en base a l'esmentat acord de Junta de Govern Local, s'afegí l'obligatorietat de tancament dels establiments comercials des de les 22 hores fins les 7 hores, durant la vigència del període d'aplicació de l'excepció derivada de la qualificació de Lloret de Mar com a municipi turístic a efectes d'horaris comercials. 

En data 2 de febrer de 2010, el Director General de Comerç de la Generalitat va dictar resolució per la qual es modificava l'anterior de data 2 de juny de 2005, en el sentit d'ampliar la qualificació turística de Lloret de Mar a tot l'any, mantenint , a efecte d'horaris comercials, la franja horària d'obertura comercial entre les 7 hores i les 22 hores. 

En data 26 d'abril de 2013 el regidor delegat de comerç i promoció econòmica adreça un escrit a l'Inspector-Cap de la Policia Local de l'Ajuntament, a través del qual demana conèixer si existeix cap impedient d'ordre públic que impedeixi una certa flexibilització de la mesura aprovada l'any 2005, atenent, "tant a la demanda en tal sentit efectuada per l'associació de comerciants de Lloret de Mar com a les circumstàncies econòmiques en les que es troben els diferents sectors de l'activitat econòmica del país i del municipi..." i, per això, li sol.licita informe "sobre si una flexibilització de la mesura adoptada l'any 2005, en el sentit d'ampliar l'horari de tancament dels establiments comercials de tot el terme municipal fins a les 23 hores, però només durant els mesos de juliol i agost, podria tenir una afectació rellevant sobre l'ordre públic i, per tant, podria adoptar-se sense que això posés en perill la finalitat de la mesura que es va perseguir amb l'adopció de l'acord de la Junta de Govern local de data 24 de març de 2005". 

En data 29 d'abril de 2013, l'Inspector-Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Lloret de Mar signa l'escrit de resposta al regidor delegat de promoció econòmica, el qual conclou dient que "el sotasignant és del parer que la mesura de flexibilitzar l'horari de tancament dels establiments comercials de 22 a les 23 hores, els mesos de juliol i agost, no ha de tenir, d'antuvi, una afectació rellevant sobre l'ordre públic, per la qual cosa em plau informar favorablement la proposta de la regidoria que us ha estat delegada, així com la demanda efectuada per l'associació de comerciants de Lloret de Mar, als efectes que l'òrgan de govern municipal que correspongui, adopti l'acord que consideri oportú". 

Atès que en l'article 2.3 (anteriorment 2.4) de la 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, s'estableix que la competència per acordar l'obligatorietat de tancament dels establiments comercials per motius d'ordre públic és dels ajuntaments, sense indicar quin òrgan municipal ostenta l'atribució. 

Atès que ni l'article 21 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que enumera les competències de l'Alcalde, ni l'article 22 de l'esmentada llei, que enumera les competències del Ple, es refereixen en cap moment a aquesta qüestió, així com tampoc ho fan els articles 52 ni 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els quals enumeren, respectivament, les competències del Ple i de l'Alcalde. 

Atès que els articles 21.1 s) de la llei 7/1985 i 53.1 u) del DL 2/2003, disposen que quan la legislació assigna al municipi una competència i no l'atribueix a altres òrgans municipals aquesta és competència de l'Alcalde. 

Vist el Decret d'Alcaldia número 1035/2013 de data 03/05/2013, a través del qual s'efectua delegació a la Junta de Govern Local en relació a la competència per a acordar l'obligatorietat de tancament dels establiments comercials per motius d'ordre públic, d'acord amb allò previst a l'article 2.3 (anteriorment 2.4) de la Llei 8/2004. 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

PRIMER.- Modificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 24/03/2005, en el sentit de fixar que, durant el període en que Lloret de Mar disposi de la qualificació de municipi turístic (actualment tot l'any) l'horari de tancament dels establiments comercials de tot el terme municipal de Lloret de Mar serà, per motius d'ordre públic, a les 22 hores, a excepció dels mesos de juliol i agost que serà a les 23 hores, i a excepció també dels supòsits establerts a les lletres c) i f) de l'article 2.1 de la llei 8/2004. 

SEGON.- Aprovar que l'entrada en vigor d'aquest acord de modificació serà a partir del dia 1 de juny de 2013. 

TERCER.- Comunicar aquest acord, d'acord amb allò establert a l'article 2.3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i efectes escaients, adjuntant còpia de la petició d'informe del regidor delegat de comerç i promoció econòmica i de l'informe de l'Inspector-Cap de la Policia Local. 

QUART.- Publicar aquest acord al BOP de Girona i donar-ne difusió a través de la web municipal i dels mitjans de comunicació locals.