Ves al contingut. | Salta a la navegació

Bústia Ètica

Bústia Ètica


El canal de la Bústia Ètica de l’Ajuntament de Lloret de Mar és un recurs electrònic concret en matèria d’integritat pública, un mitjà de participació ciutadana segur que permet a qualsevol persona, tingui o no la condició de servidor públic, comunicar amb seguretat i confidencialitat sobre males pràctiques o conductes irregulars que s’hagin esdevingut en el sí de l’Ajuntament que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contraries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles als servidors públics. Com a mecanisme que protegeix a les persones alertadores, està vinculada als Fons Next Generation de la UE i el Pla de Recuperació, Transformació i Resilència (PRTR).

L’objectiu general de la Bústia Ètica és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l‘objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals.

Aquest objectiu general es pot concretar en els següents:

  • Facilitar a la ciutadania i als servidores i servidors públics un mitjà per alertar o fer consultes sobre conductes presumptament contràries al dret, i als principis o a les regles ètiques i de bon govern.
  • Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
  • Prevenir l’incompliment dels principis, regles ètiques i de bon govern que han de seguir els càrrecs electes i alts càrrecs i la resta d’empleats/des públic/ques.
  • Promoure la col·laboració entre l’Administració municipal i les persones per enfortir la integritat pública a través de la participació ciutadana.

 

 

Pot fer comunicacions a la Bústia ètica qualsevol ciutadà, a més dels servidors públics de l’Ajuntament de Lloret de Mar i de les societats que el componen, amb la tipologia següent:

1. Comunicacions efectuades a la Bústia ètica destinades a comunicar accions o omissions, pràctiques o conductes irregulars que la persona comunicant consideri que poden resultar contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern que estableix la normativa vigent i que es refereixin a l’Ajuntament de Lloret de Mar o a les societats que en formen part.

2. Les comunicacions efectuades a la Bústia ètica no suposen un inici de procediment administratiu ni tenen efecte de presentació de documents al registre d’entrada administratiu municipal. La persona que faci aquesta comunicació tampoc adquireix la condició de persona interessada en un procediment administratiu.

3. Les comunicacions formulades mitjançant la Bústia ètica no es consideren, en cap cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició ni tampoc per formular consultes, suggeriments o comunicar incidències a l’Ajuntament o a les societats que el componen. Si aquesta fos la voluntat, s’han de fer servir els canals electrònics habilitats per a aquesta finalitat.

Les comunicacions han de fer referència a actuacions dels càrrecs electes, al personal directiu o al personal de la funció pública de l’Ajuntament de Lloret de Mar i a actuacions finançades amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que han de complir els requisits següents:

1. S’han de referir exclusivament a conductes, situacions, fets o omissions reals o potencials contràries al dret, a principis o regles ètiques i de bon govern, respecte al personal públic de l’Ajuntament de Lloret de Mar, de les seves societats municipals i persones subjectes al Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

2. Descriuran els fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la identificació del fet, acció o omissió, per la qual cosa serà obligatori emplenar amb el màxim detall el camp destinat a descriure la conducta contrària al dret, als principi i valors ètics i de bon govern.

3. Proporcionaran tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.

4. No es gestionaran les comunicacions en les quals s’evidenciï una manca de fonament o que siguin notòriament falses. Hi ha d’haver una certesa raonable de la informació que es vol traslladar i ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’administració de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

5. Els camps d’identificació de la persona que presenta la comunicació tenen caràcter opcional i no són un requisit per a la presentació de comunicacions. Per tant, la persona alertadora té l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment les dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació. En qualsevol cas, tant si decideix facilitar la seva identitat com si no, la Bústia ètica garanteix la confidencialitat, directament o indirectament, sobre la intimitat, privacitat i anonimat, i sobre la integritat professional o laboral.

6. Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d’un recurs administratiu ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

1. Per iniciar una comunicació, s’ha de prémer el botó d’accés a la Bústia ètica. Un cop enviada la comunicació, es rep, com a justificant de recepció, un codi numèric de setze dígits que és imprescindible conservar per continuar accedint al canal de comunicació.

2. Si es vol saber l’estat d’una comunicació feta prèviament o aportar més informació, s’ha d’introduir el codi generat en el moment d’obrir la comunicació. La persona alertadora ha d’estat atenta al seguiment de la comunicació tramitada per poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no es respongui als possibles requeriments d’informació relacionada amb la comunicació en els terminis que s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.

3. Si la persona alertadora no es vol identificar, pot seleccionar l’apartat sense identificació. No obstant això, si vol que la comunicació sigui completament anònima, sense possibilitat de rastreig de la IP, la comunicació s’ha de fer a través de navegadors que ho permetin, com per exemple TOR.

4. El format òptim per carregar fitxers a la Bústia ètica és el PDF, tot i que també admet altres extensions. Els fitxers carregats no poden ocupar més de 30 MB.

5. En finalitzar s’ha de prémer el botó Remet i el sistema generarà un codi de setze dígits que s’ha de guardar per tal de fer el seguiment de la comunicació.

Si la comunicació compleix tots els requisits, el servei gestor de la Bústia ètica la derivarà al Comitè d’Ètica i es respondrà en el termini de tres mesos des de la seva recepció, prorrogable en funció de la seva complexitat. Un cop fetes les comprovacions procedents, el Comitè formularà una proposta que podrà contenir una o diverses de les actuacions possibles:

  • La formulació de recomanacions i mesures de millora en la gestió pública que es considerin adequades.
  • La derivació de l’expedient a l’òrgan competent, la proposta d’incoació d’expedients administratius per restaurar la legalitat alterada o per adoptar mesures sancionadores o disciplinàries.
  • La comunicació a la fiscalia de les conductes o fets que puguin ser constitutius d’il·lícit penal.
  • L’arxivament de les comprovacions quan resulti acreditada la manca de vulneració en l’ordenament jurídic o als principis i regles ètiques i de bon govern.
  • La suspensió de les comprovacions quan es tingui coneixement que s’està tramitant un expedient disciplinari o judicial previ.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és només per comunicar fets relacionats amb males pràctiques a l’Ajuntament de Sabadell i el seu sector públic, no per formular queixes i consultes. En cas de queixes i suggeriments, comunicacions a l’ajuntament, incidències a la via pública o queixes o reclamacions a la Síndica de greuges, existeixen altres canals de comunicació

Voleu continuar amb la comunicació a la Bústia Ètica i de Bon Govern?

Sí, continuar No, cancelar