Ves al contingut. | Salta a la navegació

L'alcalde de Lloret de Mar

Sou a: Inici / Seccions / L'alcalde de Lloret de Mar / Competències

Competències

Article 21 1 (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local - BOE 3 abril 1985)

 1. Dirigir el govern i l'administració municipal.
 2. Representar l'Ajuntament.
 3. Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualsevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 5. Dictar bans.
 6. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la ( Llei 2414/1988) Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  La referència s'ha d'entendre feta a l'article 177.5 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.
 7. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 8. Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta llei.
 9. Exercir la direcció de la Policia Municipal.
 10. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 11. L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 12. La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 13. Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple.
 14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 15. Lletra o) del número 1 de l'article 21 derogada per la lletra b) de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (« BOE» 31 octubre). Vigència: 30 abril 2008.
 16. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 17. Lletra q) del número 1 de l'article 21 derogada per la lletra b) de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (« BOE» 31 octubre). Vigència: 30 abril 2008.
 18. L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 19. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 20. Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.