Ves al contingut. | Salta a la navegació

Administració electrònica

Sou a: Inici / Seccions / Administració electrònica / Registre electrònic

Registre electrònic

El registre electrònic de l’Ajuntament de Lloret de Mar és l’equivalent, en línia, al registre general presencial.

Les sol·licituds, comunicacions o escrits rebuts a través del registre electrònic s’integren automàticament en el registre general de l’Ajuntament.

Per presentar una sol·licitud o escrit al registre electrònic i obtenir el número de registre d’entrada, cal executar un dels tràmits que es troben al Catàleg de Tràmits. Tots aquests tràmits permeten annexar documents digitalitzats associats a la sol·licitud.

L’objectiu és anar incorporant progressivament més tràmits en aquest catàleg que permetin que qualsevol persona pugui relacionar-se per mitjans electrònics amb l’administració i que pugui fer qualsevol sol·licitud a l’Ajuntament.

Per tramitar electrònicament, la majoria de vegades serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica.

Els ciutadans podran actuar en nom propi o per mitjà de representants, d'acord amb el que preveu la legislació general. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions dutes a terme estarà subjecta a l'acreditació de la representació.

L'acreditació de relacions de representació, quan es facin actuacions per mitjans electrònics, es podrà dur a terme a través de qualsevol dels següents mecanismes:

a. Mitjançant la presentació d'apoderaments en suport electrònic amb signatura electrònica.

b. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que siguin acceptats per l’Administració municipal, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta ordenança.

c. Mitjançant la declaració de l’apoderament per part del representant i la posterior comprovació de la representació als registres de l’Administració municipal o d’altres administracions o entitats amb què l’Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.

d. Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habiliti l’Administració municipal en el marc de les lleis.

e. Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l’Administració municipal podrà, en qualsevol moment, demanar a l’apoderat o apoderada la justificació de l’apoderament.

Finalitzada la tramitació, el ciutadà obtindrà un rebut consistent en:

• Còpia de l’escrit, comunicació o sol·licitud presentada

• Data i hora de presentació i número de registre d'entrada

• Quan s’escaigui, enumeració i denominació dels documents adjunts

La no emissió del rebut o, si escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència en la transmissió implica que no s'ha produït la recepció.

A efectes del còmput de terminis:

• Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els dies declarats festius per a tot el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya, i per al municipi de Lloret de Mar.

• La recepció de documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

• El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials, d’acord amb el que s’estableix a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al registre electrònic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

D'altra banda, la utilització dels mitjans electrònics comporta les limitacions establertes pel Reglament de protecció de dades de caràcter personal; a la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades; i a la resta de normes específiques que regulen el tractament de la informació.

Avantatges d’utilitzar el registre electrònic

• El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les 24 hores.

• Evita desplaçaments innecessaris i permet la tramitació des de qualsevol lloc.

Suport en la tramitació

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres fent un clic aquí

Marc Jurídic