Page 1 -
P. 1

LLORET

                                                                        6

                                                             Publicació perl ódíca
                                                               de fets quotidians

                                                                 Gener de 2005

                                                                  Preu : no té preu

               rme~rnaval tro ,\;\ .                                    .. . IfPedc>Bé mo-
 vers embla ser que elseuslgnificat'prov
                              anYe                    " 'Es U sta la primera
I'expressió lIatina carnis avalis (carnsprivades); "'"
recordatori de I'inící de la Ouaresma cristiana, que    festamovlble,Jsempres'escau entre el 2 de Iebrer
comportava l'abstinEmcia de menjar carn i el dejuni.
En temps del papa Gregori el Gran, aquest periode,     i el7 de mare. A la clutatde Barcelona, i durant els
se l'anomená carnes toldren (tallament de carns).
                              tres dies de Carnestoltes previs al Dimecres de
Així tindríem el mot carnestoltes com un sinonim
més recent del carnaval. Més tard pero, aquestes .     Cendre, s'hi realitzava la trad ic ional "Rua" al lIarg
dues paraulestoren utilitzades per designar el pe~
riode anterior, és a dir, les testes i balls previs a les de la Rambla ..Sabem queja se cel ebrava a inicis del
prohibicions. El diumenge de Ouinquagesima (diu-
                              segle XVIII,entemps del primer rei Borbó, Felip V.

                              Moltconcorregutserenelsballs de disfresses, tant
                              : .~. "," "., . ., ,'o . ,,,.A:Vo' ::. A", : , '. ' .'""' .N
                              els popularscomels privats, tot imitant els que se

                              celebraven als grans palaus italians de les ciutats

                              de Roma i Venecia. _
   1   2   3   4   5   6