Page 1 -
P. 1

"Inexperiencia dels Pinars va ser bastant macabra" - Joan D o m è n e c h Moner Pàgina 5

el C C                                                                        Edició LLORET

                                                                                       1

                                                                            Publicació periódica
                                                                              de fets quotidians

                                                                                agost de 2004

                                                                               Preu: no té preu

Ball de Plaça

EL BALL DE PLAÇA: EMOTIU I EXITOS COM SEMPRE                                                     L'alcalde de Lloret de Mar,
                                                                           Sr. Xavier Crespo i Llobet
El tradicional ball de plaça o dansa de les almorratxes va tornar a celebrar-se aquest any amb gran éxit i amb
l'animació creixent d'un public jove, que amb diverses pancartes donaven suport a les quatre parelles de balladors.                 És un vertader plaer veure
Aquesta antiga dansa, d'origen inceri, continua essent un deis puntáis de la Festa Major de Lloret de Mar.                      com el pois del dia a dia de
                                                                           Lloret de Mar comporta la
                                       a cel oberi                              sortida al carrer d'una nova
                                                                           publicació com és el cel
Des del                                    el redactor del programa. Dones, no senyor: Catalunya des del mar   obert.
                                       és un desastre, una desgracia implacable. Els filmadors podien
mar                                      haver filmat a l'hivern, i qui sap si hauria quedat més dissimulât;  Lloret de Mar, un vila
                                       perô van filmar a l'estiu, i d'estiu, des del mar, Catalunya és una  turistica de tradició
Joan F. Mira                                 inacabable successió de gent al sol, una gentada que ocupa els     marinerà i caracteritzada
                                       racons més amagats, les platges Ilargues, les platges curtes,     per ser acollidora de
"des del mar es veu més,                           les roques, els espais més impossibles: la humanitat indígena o    gent d'arreu del món
es veu tot, tota l'extensió                          forastera, catalana, espanyola i europea, jove i vella, pobra i rica, celebra poder oferir a tots
brutal del desastre".                             ocupa el litoral sense barreres, i els efectes d'aquesta ocupació   els seus conciutadans,
                                       son un perfecte desastre.                       conciutadanes i visitants
Catalunya des del mar. Ho podíem veure a TV3, ben filmat, ¡matges                                          una publicació gratuita
més o menys previsibles, comentaris amb poca substancia: tot és        Vull dir que no hem tingut la idea, la previsió, el principi, de    que informa dels fets
bonic, tot és precios, a Catalunya des del mar, les costes, les roques,    considerar la costa com un espai mereixedor de conservació       quotidians i activitats del
les platges, els pins, tot una meravella, o aixó devien pensar el director i i de respecte, i Catalunya de voramar, Catalunya litoral, s'ha     municipi. Una publicació
                                       convertit tota sencera, els cinc-cents quilômetres o els que      que pretén ser un recull
                                       siguen, en una infinita i continuada urbanització: les velles     d'aquells esdeveniments
                                       ciutats escampades sense límit, els pobles antics prolongáis en    polltics, culturals, esportius
                                       passeigs, la colonització incontrolada de tot el litoral, en forma   i socials que conformen el
                                       d'hotels, d'apartaments horribles, de cases i més cases i més     nostre dia a dia.
                                       cases, ports i portets, carreteres, aparcaments, i tôt allô que
                                       puga cobrir i deformar ja per sempre la costa, enlletgir-la fins a la Estic convencut que
                                       monstruositat.Seflfüe/x a la página 3                 aquest nou mitjà servirà,
                                                                           al igual que els ja existents,
                                                                           per difondre el sentiment
                                                                           i orgull de ser Lloretenc,
                                                                           i que d'alguna manera
                                                                           transmetrà als nou vinguts
                                                                           la nostra forma de ser i de
                                                                           viure.

                                                                           Espero que tots participem
                                                                           d'alguna forma o altre a fer
                                                                           que el cel obert de Lloret
                                                                           sigui un exit!.

la botiga al carrer                              k s Diumenge 22 ci agost                        Turiamo IConsum

    Vine, remena i compra!                             de les 10 del mati a les 9 del vespre                              Ajuntament de
                                                                                            Lloret de Mar
                                                Als carrers Sant Pere, de ia Vila, Venecia,
                                                    Cervantes i Plaça de l'Esglésla.                      la Botiga
                                                                                         a) Carrer
                                       Gaudiràs d'un dia fantastic i amb moites sorpresesi
   1   2   3   4   5   6