Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Avisos / Sol·licituds de talls de carrer i ocupacions de via pública

Sol·licituds de talls de carrer i ocupacions de via públicaEl TALL DE CARRERS i les OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA per obres, mudances i altres  activitats culturals, lúdiques o esportives, es troba regulat als articles 48 i 49 de l’Ordenança Reguladora de la Via Pública de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Les sol·licituds de talls de carrer i les ocupacions de via pública tenen la consideració de sol·licituds d’ús comú especial, i requereixen l’autorització expressa de l’Ajuntament, així com el pagament de la taxa que s’escaigui.

L’Ajuntament disposa d’un termini de dos mesos per resoldre la sol·licitud efectuada, d’acord amb allò previst a l’article 20 de l’Ordenança de Via Pública. Si no es resol dins d’aquest termini, la petició s’entendrà desestimada per silenci administratiu negatiu.

S’INFORMA a la ciutadania que les instàncies/sol·licituds de tall de carrer i les ocupacions de via pública s’hauran de presentar amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 10 DIES HÀBILS a la data en què es pretengui dur a terme aquest tall de carrer o ocupació, als efectes de poder dictar resolució d’autorització, si s’escau, mitjançant Decret d’Alcaldia, i prèvia l’obtenció dels informes favorables de les àrees competents. La manca de resolució equivaldrà a la seva desestimació.

Altrament, s’informa a la ciutadania que d’acord amb allò previst a l’article 67 de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre en l’àmbit del plànol que figura en aquest article 67 no es podran dur a terme ni ocupacions de via pública ni talls de carrer relacionats amb obres de construcció de qualsevol mena.

Aquestes limitacions afectaran també a aquelles finques que es trobin situades fora de l’àmbit del plànol però que estiguin situades dins un radi de 100 metres d’un establiment d’allotjament turístic. En aquest darrer supòsit específic es podrà fer excepció d’aquesta limitació sempre i quan els interessats arribin a un acord per escrit amb els establiments afectats i amb el vistiplau de l’Administració Municipal.

L’Alcaldia-Presidència pot fer excepció de les anteriors prescripcions en casos de declarada urgència i en aquells supòsits d’obra civil en sòl urbà (infraestructures, xarxes, sistema viari, …) en els que la demora en l’execució de les obres suposin un greuge als interessos col·lectius.