Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Avisos / Bases per a la participació en la fira de Sant Jordi

Bases per a la participació en la fira de Sant Jordi

26-03-2024


Sol·licituds i termini de presentació:

La presentació de sol·licituds per a participar a la Fira de Sant Jordi es farà obligatòriament per via telemàtica a través del web municipal www.lloret.cat amb una instància genèrica.
El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dia 7 d’abril.
Telèfon de suport de 8 a 20 h: 872 220 646, o a través del correu electrònic .

Model de petició:

Els peticionaris hauran de presentar instància genèrica que s’especifiqui el següent:

 • Nom de l’associació, club o botiga.
 • Indicar el nombre de taules i cadires (amb les limitacions detallades a les bases).
 • Tipus d’article a la venda: roses, llibres o objectes de regal relacionats amb la Fira de Sant Jordi.
 • Indicar l’horari: de 9h a 20 o de 9h a 14h.
 • Indicar matrícula del vehicle en cas de voler aparcament gratuït amb condicions que s’indiquen en apartat “Reserva d’Aparcament”
 • Caldrà adjuntar la Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributaries i amb la seguretat social i autorització a l’administració publica per a consultar les dades segons el model normalitzat que trobaran l’adreça web de l’Ajuntament.

A la petició s’hi farà constar la condició de domiciliat a Lloret de Mar (o comarca en el cas d’associacions comarcals) i el número d’identificació fiscal. Caldrà presentar-ne document acreditatiu.
Per a sol·licitar l’autorització, caldrà declarar que l’establiment (floristeria, llibreria i botiga de regal) està al corrent del pagament de tots els impostos i taxes municipals.

Data de celebració i horari:

La fira tindrà lloc el 23 d’abril de cada any, festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya. L’horari de la Fira serà des de les 9h fins a les 20 hores. Els exhibidors hauran de ser presents a l’espai reservat per a la fira a les 8:00 hores perquè els sigui assignada la parada i per preparar-la.

Lloc de celebració:

Amb caràcter exclusiu i excloent, al passeig Jacint Verdaguer de Lloret de Mar.

Participants:

Només hi podran participar persones, empreses, entitats i associacions, domiciliades a Lloret de Mar l’activitat econòmica o objecte social de les quals sigui:

 • Floristeries d’aquesta població
 • Llibreries d’aquesta població
 • Botigues de regals d’aquesta població
 • Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d’entitats municipals de Lloret.

En el cas de les associacions, s’admetran com a participants, a més de les locals, les d’àmbit comarcal i que tinguin influència en el nostre municipi.

No es podrà presentar més d’una sol·licitud per associació. Caldrà que el president/titular de l’associació comuniqui les persones autoritzades a participar-hi en la qual figuri el nom complet i DNI.

Taules i cadires:

Les taules que necessitin les associacions, fins a un màxim de dues, les proporcionarà l’Ajuntament. Aquestes taules aniran acompanyades de dues cadires. Es signarà un document de compromís pel qual, en cas de pèrdua o desperfecte d’aquest material, l’associació es farà càrrec del seu import.

Si algun sol·licitant considera que necessita més taules per posar-hi gènere, ho demanarà específicament a la instància i des de l’Ajuntament es valorarà la possibilitat de cedir-ne més.

Articles a la venda:

Pel que fa als articles a vendre, només podran ser llibres, roses i objectes de regal relacionats amb Sant Jordi. Tal relació és exclusiva i excloent de qualsevol altre tipus d’article.

Amb caràcter general no es podran regalar llibres ni roses. De manera excepcional, les parades que vulguin regalar roses, només podran donar aquelles que hagin estat comprades a la fira de Sant Jordi de Lloret de Mar.

Està expressament prohibida qualsevol entrega de material que no estigui relacionat amb els articles contemplats a les bases.

Horaris presencials:

Les parades poden tenir el següent horari:

 1. Durant tot el dia: de les 9 a les 20 hores
 2. Durant el matí: de les 9 a les 14 hores

Criteris d’assignació de les parades:

Els participants hauran de consignar a la petició el seu principal article a la venda.

Amb criteri general, s’ubicaran més pròximes a la plaça de la vila les parades per l’ordre següent:

 1. Que l’objecte principal sigui la venda de llibres
 2. Que l’objecte principal sigui la venda de roses.
 3. Que l’objecte principal sigui la venda d’articles de regal relacionats amb St. Jordi.

En cas de partits polítics caldrà que s’ubiquin a la part final del pg. Jacint Verdaguer (zona propera al Museu del Mar).

Les parades que facin només horari de matí seran emplaçades al final de la fira per tal d’evitar espais buits durant l’horari de tarda, seguint els criteris exposats anteriorment.

Els passos d’accés no poden quedar, en cap cas, obstruint al pas i a la mobilitat.

Reserva d’aparcament:

Al passeig Verdaguer (calçada interior) es podrà entrar el vehicle fins les 8,30h per a descarregar el material. A l’hora de desmuntar, es podrà accedir al mateix lloc a partir de les 20h.

Poder estacionar gratuïtament un vehicle per parada al pàrquing de Sa Caleta, Pere Torrent o Terminal, sempre que s’hagi fet constar a la instància de sol·licitud i sempre que hi hagi disponibilitat.

Carpes:

Els participants podran portar una carpa, preferiblement de color blanc, a càrrec seu.

Normes de comportament:

No es podrà procedir en cap cas:

 • A la venda ambulant, ja sigui dins o fora de l’espai habilitat per a la fira.
 • A reclamar l’atenció dels visitants o usuaris de la fira mitjançant crits, utilització de mitjans com megàfons o altres instruments.
 • A efectuar ofertes verbals que suposin una minoració dels preus inicials de venda. A tal efecte, el preu dels objectes ha de restar permanentment consignat en els articles.

Règim sancionador:

L’incompliment de les bases establertes pot comportar la pèrdua del dret a participar en la fira.

L’incompliment específic de les normes de comportament es traduirà en la impossibilitat de participar en la propera fira de Sant Jordi.