Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Ajuntament / Consistori i Govern Municipal / Competències

Competències

Ple municipal

Article 22. (Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local - BOE 3 abril 1985)

 1. El Ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'Alcalde.
 2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions : 
  Paràgraf introductori del número 2 de l'article 22 redactat per l'apartat 1 de la disposició addicional novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl («BOE» 26 juny). Vigència: 27 juny 2008.
  1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  3. L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol d'aquests instruments. Lletra c) del nombre 2 de l'article 22 redactada per l'apartat 1 de la disposició addicional novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl («BOE» 26 juny). Vigència: 27 juny 2008.
  4. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  6. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  7. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
  9. L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
  10. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
  11. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
  12. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  13. La concertació de les operacions de crèdit que la seva quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Vegeu els articles 52 i següents del TR LRHL.
  14. Lletra n) del número 2 de l'article 22 derogada per la lletra b) de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic («BOE» 31 octubre). Vigència: 30 abril 2008.
  15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  16. Lletra p) del número 2 de l'article 22 derogada per la lletra b) de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic («BOE» 31 octubre). Vigència: 30 abril 2008.
  17. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.
  18. Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general. 
 4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i q), i en l'apartat 3 d'aquest article.