Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Avisos / Bases per a la participació en la fira de Sant Jordi

Bases per a la participació en la fira de Sant JordiSol·licituds i termini de presentació:

Les sol·licituds per a participar en la Fira de Sant Jordi s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OIAC, amb l’imprès degudament omplert. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dia 13 d’abril.

Data de celebració i horari:

La fira tindrà lloc el 23 d’abril de cada any, festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya. L’horari de la Fira serà des de les 10 fins a les 20 hores. Els exhibidors hauran de ser presents a l’espai reservat per a la fira a les 8:00 hores perquè els sigui assignada la parada i per preparar-la.

Lloc de celebració:

Amb caràcter exclusiu i excloent, al passeig Jacint Verdaguer de Lloret de Mar.

Participants:

Només hi podran participar persones, empreses, entitats i associacions, domiciliades a Lloret de Mar l’activitat econòmica o objecte social de les quals sigui:

 • Floristeries d’aquesta població.
 • Llibreries d’aquesta població.
 • Botigues de regals d’aquesta població.
 • Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d’entitats municipals de Lloret.

En el cas de les associacions, s’admetran com a participants, a més de les locals, les d’àmbit comarcal i que tinguin influència en el nostre municipi.

No es podrà presentar més d’una sol·licitud per associació. Caldrà que el president/titular de l’associació adjunti una relació de les persones autoritzades a participar-hi en la qual figuri el nom complet, DNI, adreça i telèfon.

Model de petició:

Els peticionaris hauran de presentar instància normalitzada per poder-hi participar.

A la petició s’hi farà constar la condició de domiciliat a Lloret de Mar (o comarca en el cas d’associacions comarcals) i el número d’identificació fiscal. Caldrà presentar-ne document acreditatiu.

Per a sol·licitar l’autorització, caldrà acreditar que l’establiment (floristeria, llibreria i botiga de regal) està al corrent del pagament de tots els impostos i taxes municipals.

Taules i cadires:

Les taules que necessitin les associacions, fins a un màxim de dues, les proporcionarà l’Ajuntament. Aquestes taules aniran acompanyades de dues cadires. Es signarà un document de compromís pel qual, en cas de pèrdua d’aquest material, l’associació es farà càrrec del seu import.

Si algun sol·licitant considera que necessita més taules per posar-hi gènere, ho demanarà específicament a la Regidoria de Festes i des de l’Ajuntament es valorarà la possibilitat de cedir-ne més.

Productes a la venda:

Pel que fa als productes a vendre, només podran ser llibres, roses i objectes de regal relacionats amb Sant Jordi. Tal relació és exclusiva i excloent de qualsevol altre tipus d’article.

Amb caràcter general no es podran regalar llibres ni roses. De manera excepcional, les parades que vulguin regalar roses, només podran donar aquelles que hagin estat comprades a la fira de Sant Jordi de Lloret de Mar.

Està expressament prohibida qualsevol entrega de material publicitari.

Horaris presencials:

Les parades poden tenir el següent horari:

 1. Durant tot el dia: de les 10 a les 20 hores
 2. Durant el matí: de les 10 a les 14 hores

Criteris d’assignació de les parades:

Els participants hauran de consignar a la petició el seu principal article a la venda.

Amb criteri general, s’ubicaran més pròximes a la plaça de la vila les parades per l’ordre següent:

 1. Que l’objecte principal sigui la venda de llibres.
 2. Que l’objecte principal sigui la venda de flors.
 3. ue l’objecte principal sigui la venda d’articles de regal relacionats amb St. Jordi

En cas de partits polítics caldrà que s’ubiquin a la part final del pg. Jacint Verdaguer (zona propera al Museu del Mar). 

Les parades que facin horari de matí seran emplaçades al final de la fira per tal d’evitar espais buits durant l’horari de tarda.

L’ordre de les parades serà publicat el 20 d’abril.

Reserva d’aparcament:

Al passeig Verdaguer, s’habilitarà una zona reservada a la càrrega i descàrrega per als vehicles dels participants (un per parada) on podran romandre un màxim d’una hora.

La resta de la jornada, fins a les 22 hores, se’ls facilitarà un tiquet d’aparcament gratuït per estacionar a qualsevol dels aparcaments municipals.

Carpes:

Els participants podran portar una carpa, preferiblement de color blanc, a càrrec seu.

Normes de comportament:

No es podrà procedir en cap cas:

 • A la venda ambulant, ja sigui dins o fora de l’espai habilitat per a la fira.
 • A reclamar l’atenció dels visitants o usuaris de la fira mitjançant crits, utilització de mitjans com megàfons o altres instruments
 • A efectuar ofertes verbals que suposin una minoració dels preus inicials de venda. A tal efecte, el preu dels objectes ha de restar permanentment consignat en els articles.

Règim sancionador:

L’incompliment de les bases establertes pot comportar la pèrdua del dret a participar en la fira.

L’incompliment específic de les normes de comportament es traduirà en la impossibilitat de participar en la propera fira de Sant Jordi.

 Bases en PDF